O našom združení

Vznik združenia

Myšlienka založiť občianske združenie začala v hlavách kultúrnych aktivistov v Nemeckej vŕtať koncom roka 2007. Počas vianočno-novoročných sviatkov začali pripravovať materiály na jeho založenie, v prvých dňoch roka 2008 rozbehli potrebné aktivity a 17. januára 2008 bolo občianske združenie Čierťaž Nemecká oficiálne zaregistrované na Ministerstve vnútra SR.

Združenie organizačne zastrešilo dva umelecké kolektívy, ktoré v obci pôsobili už vyše desať rokov: folklórnu skupinu Čierťaž a divadelný ochotnícky súbor. Jeho hlavným cieľom je riadiť a usmerňovať divadelnú aj folkloristickú činnosť a spolupodieľať sa na organizácii spoločensko-kultúrnych podujatí v obci Nemecká, ktorá má v súčasnosti 1 800 obyvateľov a pozostáva z troch miestnych častí (pôvodne samostatných obcí) – Nemeckej, Dubovej a Zámostia. Členskú základňu združenia tvorí vyše 30-členný kolektív mladších i starších folkloristických či divadelných aktivistov a sympatizantov.

Orgány združenia

riaditeľ – PhDr. Martin Lokša
rada – Peter Marčok (predseda), Marek Lokša, Ing. Gabriela Macíková, Mgr. Branislav Píši,
Marta Tomková
revízna komisia – Jana Demanková, Mgr. Zuzana Píšiová, Ľubica Šalkovská

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Sponzori

Obec Nemecká
Spolok bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Nemecká

© 2012 Občianske združenie Čierťaž Nemecká. Všetky práva vyhradené. Design © 2008 A grafik spol. s r.o.